Sameiet Vestsiden 1 består av totalt 115 boligseksjoner i 6 bygninger med tilhørende boder og garasjeplasser.

Boligseksjonene har betegnelsen V1, V2, V3, V4, V5 og V6. Alle seksjonene har garasjeanlegg i kjelleren.

De første leiligheten ble ferdigstilt primo 2009 og i løpet av vinter 2009 /10 er alle tatt i bruk. Sameiets fellesareal består i hovedsak av beplantede arealer  (plen og bed) samt adkomst-veier til bygningene og lekearealer.

Båtplasser

Bryggearealer samt båtplassene (pirene) blir driftet av Bryggesameiet Jarlsø Vest, og inngår ikke i fellesarealet til Sameiet.

Informasjon om båtsameiet og båtplasser finner du under Sameienes informasjon – Bryggesameiet.

Med felleskostnader skal forstås alle kostnader til drift og vedlikehold av eiendommen som ikke knytter seg til bruksenhetene. Dette omfatter bl.a. utgifter til felles strøm, tekniske anlegg, vedlikehold av fellesanlegg, honorar til forretningsfører, vask/renhold av fellesarealer, gårdens forsikringer etc. Oppregningen er ikke fullstendig.

 

Felleskostnader skal fordeles mellom sameierne etter sameiebrøken med mindre særlige grunner taler for å fordele kostnadene etter nytten for den enkelte bruksenhet eller etter forbruk.

 

Den enkelte sameier skal betale et à konto beløp fastsatt av styret til dekning av sin andel av felleskostnadene.

 

Styret skal årlig utarbeide budsjett for antatte fellesutgifter. Budsjettet kan også omfatte avsetning av midler til fremtidig vedlikehold, påkostninger eller andre fellestiltak på eiendommen, dersom sameiermøtet har vedtatt slik avsetning (vedlikeholdsfond).

 

På grunnlag av årsbudsjettet fastsetter styret månedlige à konto beløp som sameierne innbetaler forskuddsvis hver måned til oppgitt betalingssted. De stipulerte beløp kan endres av styret, såfremt de viser seg å være utilstrekkelige. Endelig avregning foretas ved årets slutt med basis i årsregnskapet.

 

Inntekter av eiendommen som ikke knytter seg til den enkelte bruksenhet, skal fordeles mellom sameierne etter sameiebrøken.