Sameiet Vestsiden 1 består av totalt 115 boligseksjoner i 6 bygninger med tilhørende boder og garasjeplasser.

Boligseksjonene har betegnelsen V1, V2, V3, V4, V5 og V6. Alle seksjonene har garasjeanlegg i kjelleren.

De første leiligheten ble ferdigstilt primo 2009 og i løpet av vinter 2009 /10 er alle tatt i bruk. Sameiets fellesareal består i hovedsak av beplantede arealer  (plen og bed) samt adkomst-veier til bygningene og lekearealer.

Båtplasser

Bryggearealer samt båtplassene (pirene) blir driftet av Bryggesameiet Jarlsø Vest, og inngår ikke i fellesarealet til Sameiet.

Informasjon om båtsameiet og båtplasser finner du under Sameienes informasjon – Bryggesameiet.

Den enkelte sameier skal holde bruksenheten forsvarlig ved like, slik at det ikke oppstår skade eller ulempe for de andre sameierne.

 

Alt indre vedlikehold av bruksenheten, samt vedlikehold av eventuelt utendørsareal som inngår i bruksenheten, besørges og bekostes av den enkelte sameier. Den enkelte sameiers vedlikeholdsplikt omfatter også vann- og avløpsledninger fra forgreningspunktet på hovedledningsnettet, sikringsskapet og elektriske ledninger i bruksenheten, vindusglass, samt utvendige deler av bruksenhetens vinduskarmer, vindusrammer og inngangsdør(er).

 

Vedlikehold av utvendig og innvendig fellesareal og anlegg besørges og bekostes av sameiet. Dette omfatter også stell og renhold mv. Styret er ansvarlig for at nødvendig vedlikehold blir gjennomført.

 

Innredningsmessige og/eller bygningsmessige endringer innvendig i de enkelte eierseksjoner kan foretas uten godkjennelse så lenge de ikke berører tekniske installasjoner som på noen som helst måte er tilknyttet et system utenfor eierseksjonen. Det må heller ikke gjøres bygningsmessige endringer som kan medføre at gjeldene forskrifter ikke lenger er overholdt.

 

Utvendige tilbygg, oppsetting av markiser/utvendige persienner, vindavskjerming (ref. vedlegg til Husordensreglenes avsnitt ” Terrasser og balkonger”: Beskrivelse vindavskjerming for sameiet Vetsiden 1),antenner eller andre inngrep i fasaden, kan ikke foretas uten styrets samtykke og nødvendig godkjennelse fra bygningsmyndighetene. Styret må godkjenne endringen før byggemelding sendes. Hvis det søkes om endringer av ikke uvesentlig betydning for andre sameiere, skal styret forelegge spørsmålet for sameiermøtet til avgjørelse.