Sameiet valgte nytt styre på årsmøte i april 2019. Styret skal bestå av fem medlemmer, hvorav en styreleder og fire styremedlemmer. Det velges ingen varamedlemmer. Bare fysiske personer kan velges som styremedlemmer.

Sameiermøtet velger styret med vanlig flertall av de avgitte stemmene. Styrelederen velges særskilt.

Styreleder og ett styremedlem i fellesskap forplikter sameiet ved sin underskrift.

Styremedlem velges for to år av gangen. Gjenvalg kan skje.

Når særlige forhold foreligger, har et styremedlem rett til å tre tilbake før tjenestetiden er ute. Styret skal ha rimelig forhåndsvarsel om tilbaketreden. Sameiermøtet kan med alminnelig flertall av de avgitte stemmer vedta å fjerne medlem av styret.

Nytt styret for Vestsiden 1 2019-2020:

Odd Ingebretsen – styreleder

Tove Brita Eriksen-styremedlem

Rune Larsen – styremedlem

Anders Haugen – styremedlem

Inga Marie K. Faleide – styremedlem