Sameiet Vestsiden 1 består av totalt 115 boligseksjoner i 6 bygninger med tilhørende boder og garasjeplasser.

Boligseksjonene har betegnelsen V1, V2, V3, V4, V5 og V6. Alle seksjonene har garasjeanlegg i kjelleren.

De første leiligheten ble ferdigstilt primo 2009 og i løpet av vinter 2009 /10 er alle tatt i bruk. Sameiets fellesareal består i hovedsak av beplantede arealer  (plen og bed) samt adkomst-veier til bygningene og lekearealer.

Båtplasser

Bryggearealer samt båtplassene (pirene) blir driftet av Bryggesameiet Jarlsø Vest, og inngår ikke i fellesarealet til Sameiet.

Informasjon om båtsameiet og båtplasser finner du under Sameienes informasjon – Bryggesameiet.

Sameiets øverste organ er sameiermøtet.

 

Hver seksjon har én stemme i sameiemøtet. Ved opptelling av stemmer anses blanke stemmer som ikke avgitt.

 

Med de unntak som følger av loven eller vedtektene fattes alle beslutninger av sameiermøtet med vanlig flertall av de avgitte stemmer. Står stemmene likt, avgjøres saken ved loddtrekning.

 

Det kreves minst to tredjedeler av de avgitte stemmer i sameiermøtet for vedtak om:

 

  • ombygging, påbygging eller andre endringer av bebyggelsen eller tomten som etter forholdene i sameiet går ut over vanlig forvaltning og vedlikehold.
  • omgjøring av fellesarealer til nye bruksenheter eller utvidelse av eksisterende bruksenheter.
  • salg, kjøp, bortleie eller leie av fast eiendom, herunder seksjon i sameiet som tilhører eller skal tilhøre sameierne i fellesskap.
  • andre rettslige disposisjoner over fast eiendom som går ut over vanlig forvaltning,
  • samtykke til endring av formål for en eller flere bruksenheter fra boligformål til annet formål eller omvendt.
  • samtykke til reseksjonering som nevnt i eierseksjonsloven § 12 annet ledd annet punktum.
  • tiltak som har sammenheng med sameiernes bo- eller bruksinteresser og som går ut over vanlig forvaltning og vedlikehold, når tiltaket fører med seg økonomisk ansvar eller utlegg for sameierne på mer enn 5 prosent av de årlige fellesutgiftene.
  • endring av vedtektene (når ikke loven eller vedtektene stiller strengere krav).

 

Vedtak om salg eller bortfeste av hele eller vesentlige deler av eiendommen, samt vedtak som innebærer vesentlige endringer av sameiets karakter, krever tilslutning fra samtlige sameiere.