Sameiet Vestsiden 1 består av totalt 115 boligseksjoner i 6 bygninger med tilhørende boder og garasjeplasser.

Boligseksjonene har betegnelsen V1, V2, V3, V4, V5 og V6. Alle seksjonene har garasjeanlegg i kjelleren.

De første leiligheten ble ferdigstilt primo 2009 og i løpet av vinter 2009 /10 er alle tatt i bruk. Sameiets fellesareal består i hovedsak av beplantede arealer  (plen og bed) samt adkomst-veier til bygningene og lekearealer.

Båtplasser

Bryggearealer samt båtplassene (pirene) blir driftet av Bryggesameiet Jarlsø Vest, og inngår ikke i fellesarealet til Sameiet.

Informasjon om båtsameiet og båtplasser finner du under Sameienes informasjon – Bryggesameiet.

Sameiet skal ha et styre. Styret skal bestå av fem medlemmer, hvorav en styreleder og fire styremedlemmer. Det velges ingen varamedlemmer. Bare fysiske personer kan velges som styremedlemmer.

 

Sameiermøtet velger styret med vanlig flertall av de avgitte stemmene. Styrelederen velges særskilt.

 

Styreleder og ett styremedlem i fellesskap forplikter sameiet ved sin underskrift.

 

Styremedlem velges for to år av gangen. Gjenvalg kan skje.

 

Når særlige forhold foreligger, har et styremedlem rett til å tre tilbake før tjenestetiden er ute. Styret skal ha rimelig forhåndsvarsel om tilbaketreden. Sameiermøtet kan med alminnelig flertall av de avgitte stemmer vedta å fjerne medlem av styret.