Sameiet Vestsiden 1 består av totalt 115 boligseksjoner i 6 bygninger med tilhørende boder og garasjeplasser.

Boligseksjonene har betegnelsen V1, V2, V3, V4, V5 og V6. Alle seksjonene har garasjeanlegg i kjelleren.

De første leiligheten ble ferdigstilt primo 2009 og i løpet av vinter 2009 /10 er alle tatt i bruk. Sameiets fellesareal består i hovedsak av beplantede arealer  (plen og bed) samt adkomst-veier til bygningene og lekearealer.

Båtplasser

Bryggearealer samt båtplassene (pirene) blir driftet av Bryggesameiet Jarlsø Vest, og inngår ikke i fellesarealet til Sameiet.

Informasjon om båtsameiet og båtplasser finner du under Sameienes informasjon – Bryggesameiet.

Styrelederen skal sørge for at styret holder møte så ofte som det er nødvendig. Et styremedlem, revisor eller forretningsføreren kan kreve at styret sammenkalles.

 

Styremøtet skal ledes av styrelederen. Er ikke styrelederen til stede, og det ikke er valgt noen nestleder, skal styret velge en møteleder.

 

Styret er vedtaksført når mer enn halvparten av alle styremedlemmer er til stede. Vedtak kan gjøres med mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Står stemmene likt, gjør møtelederens stemme utslaget. De som stemmer for et vedtak, må likevel utgjøre mer enn en tredjedel av alle styremedlemmene.

 

Styret skal føre protokoll over sine forhandlinger. Protokollen skal underskrives av de frammøtte styremedlemmene.

 

Styret skal sørge for vedlikehold og drift av eiendommen og skal ellers sørge for forvaltningen av sameiets anliggender i samsvar med lov, vedtekter og vedtak i sameiermøtet. Styret har, innenfor rammen av sin beslutningsmyndighet, å treffe alle bestemmelser som ikke i loven eller vedtektene er lagt til andre organer.

 

Styret skal sørge for ordentlig og tilstrekkelig regnskapsførsel og det skal hvert år utarbeide et budsjett for driften. Årsregnskapet skal sendes den enkelte sameier sammen med innkalling til sameiermøte innen den frist som gjelder

 

Avgjørelser som kan tas av et vanlig flertall i sameiermøte, kan også tas av styret om ikke annet følger av lov eller vedtekter eller sameiermøtets vedtak i det enkelte tilfelle.